Nghiệp vụ

Biểu giá – Công văn hãng
Hệ thống xuất vé, nghiệp vụ vé
Hệ thống quản lý, in hóa đơn
Quản lý booking trên website
Nghiệp vụ vé
Hướng dẫn cài Sabre – 1S